fredag, april 15, 2005

Innholdsfortegnelse

1. Innledning
2. Definisjon
3. Sjangertrekk
4. Blogg: En ny uttrykksform

  • 4.1 Personlig blogg
  • 4.2 Kommersiell blogg
  • 4.3 Organisatorisk blogg
  • 4.4 Profesjonell blogg

5. Nærliggende sjangere
6. Hvilke behov dekker sjangeren?
7. Avslutning

1. Innledning

I dette prosjektet har vi valgt å se på sjangeren blogg. Blogging oppstod som fenomen rundt 1997, da noen startet med å publisere korte innlegg på sine personlige hjemmesider.

I oppgaven gir vi en kort definisjon av blogg. Videre går vi inn på sjangertrekk og ser nærmere på de ulike typer blogger. Vi ser også på andre nærliggende sjangere og vil til slutt se på hvilke behov sjangeren dekker. Vi har tatt utgangspunkt i Ottar Grepstads tekst, Sakprosaens linjer og i Paal Leveraas’ artikkel, Fenomenet blogging, hvor Leveraas definerer fire typer blogger. Disse typene er: personlige blogger, kommersielle blogger, organisatoriske blogger og profesjonelle blogger. Herunder har vi plukket ut to blogger av hver type som vi skal se nærmere på, henholdsvis My boyfriend is a twat og Ines infame innfall, Gizmodo og Forfatterbloggen, Blogg og bibliotek og Madam Mims blogg, Andedammen og Dagbladets weblogg.

2. Definisjon

Det er vanskelig å gi en klar definisjon av sjangeren blogg. De forskjellige bloggene er mangslungne og mediet er dynamisk. Nye tekniske løsninger gjør at mediet stadig forbedres. Fenomenet blogging er ungt og det er forsket lite på det, men vi slutter oss til følgende beskrivelse: ”Blogg er en forkortelse for weblogg, og blogging omtales gjerne som dagbøker og fungerer som et nettsted hvor man er reflekterende og kommenterende med lenker og henvisninger til andre steder på nettet.” (Kulturteori: blogging, 2005)

3. Sjangertrekk

Herring (2004) mener at blogg kan kalles en egen sjanger fordi den er en bestemt type kommunikasjon som utøves av flere. Han sier videre at de forskjellige bloggene har en felles struktur, har mange av de samme stilistiske trekkene i form og innhold, og henvender seg til en bestemt gruppe. Likeledes at sjangeren er navngitt og anerkjent av de som skriver innenfor den.

Alle blogger kjennetegnes av at de er gitt et særegent navn av forfatteren, for eksempel My boyfriend is a twat, skrevet av Zoe, og Madam Mims blogg, skrevet av studenten Stine Bergan.

Mange blogger har en beskrivelse av innholdet der målet for siden poengteres. Blogg og bibliotek antyder allerede i overskriften at ”Bloggen har fokus på bibliotekpolitikk, faglig utvikling, nettressurser og gode prosjekt”. To andre typiske sjangertrekk er kommentarmuligheten som åpner for dialog mellom forfatter og lesere, og den beskjedne bruken av bilder og illustrasjoner - teksten er det sentrale i en blogg.

Det finnes verktøy til hjelp for å lage blogger. Mange av dem har derfor relativt like oppsett, men den enkelte blogger kan sette sitt særpreg på en blogg. De fleste blogger har oftest kun en forfatter, men det er mulig å være flere, som vi ser særlig forekommer i de organisatoriske, profesjonelle og kommersielle bloggene.

De fleste blogger inneholder linker, som vanligvis samles i margen. Bloggene består av flere korte innlegg, også kalt poster. En post er som oftest relativt kort, uformell og med en personlig tone. Postene oppdateres relativt regelmessig. De er ordnet i en omvendt kronologisk orden, så når leseren besøker siden møtes han av den ferskeste posten. En bloggpost har gjerne et tidsstempel bestående av publiseringsdato, noen også med klokkeslett. Postene blir lagret i et arkiv, som gjør det enkelt å finne fram til gamle poster.

4. Blogg: En ny uttrykksform

Bloggen som forum har utviklet seg etter at Internett ble vanlig. Den er derfor en ny sjanger som er i ferd med å finne sin form. Det er satt i gang forskning på den, blant annet ved Institutt for medier og kommunikasjon ved Universitetet i Oslo, men vi har ikke funnet ferdige forskningsresultater her i Norge.

Nedenfor følger en gjennomgang av de fire definisjonene vi har tatt utgangspunkt i (Leveraas, 2004).

4.1 Personlig blogg

” (…) ofte skrevet som dagbøker på nett. Noen slike blogger fokuserer på spesielle interesseområder som gjerne speiler redaktørens egne interesser. Du finner personlige blogger om alt fra akvariefisk til åndejakt.”(Leveraas, 2004)

Vi har sett på My boyfriend is a twat og Ines infame innfall. Begge kan betegnes som dagbøker på nett, og følger sjangertrekkene Leveraas bruker. Temaet i blogger av denne typen er gjerne personlige funderinger, hverdagsfilosoferinger, tanker rundt hendelser i livet til forfatterne. Et typisk eksempel er My boyfriend is a twat hvor Zoe skriver om seg selv og sin familie, da særlig kjæresten, alias the twat.

Sjangeren grenser opp til dagboksjangeren. Den er dermed relativt privat, men forfatteren vet at teksten blir synliggjort, og velger selv hvor personlig innholdet i teksten skal være. Det er ikke noen klar målgruppe, siden man henvender seg til alle. I de bloggene vi har sett på er forfatterne bevisst på språket de bruker. Det brukes ofte metaforer, ironi og humor. Zoes poster i My boyfriend is a twat har trekk av essay og kåseri, mens i Ines infame innfall er teksten mindre personlig og det brukes aforismer.

Ved at tekstene oppleves som realistiske skapes et tettere bånd til leseren, særlig i My boyfriend is a twat. Gjennom Ines infame innfall får vi ikke et like personlig forhold til bloggeren. Hun skriver også om seg selv, og om ting som skjer rundt henne, men i et mer distansert språk.

4.2 Kommersiell blogg

”(…) har som utgangspunkt å promotere egne kommersielle produkter og tjenester. De smarteste kommersielle bloggerne unngår markedsføringsprat og tekstreklame, men tilbyr seg og sin blogg som en profesjonell innholdstjeneste hvor brukerne finner relevant og nyttig informasjon.” (Leveraas, 2004).

Vi har sett på Gizmodo og Forfatterbloggen. Begge har kommersielle trekk. Gizmodo omtaler ulike produkter og teknologiske nyvinninger, og selger reklameplass. Den inneholder linker til produkter og produsenter, og er som den eneste av de åtte bloggene vi har sett på uten kommentarmulighet.

Forfatterbloggen fremhever Eirik Newth som forfatter og profesjonell formidler. Dette er ikke en rent kommersiell blogg ettersom han også har poster med personlig innhold, noe som gjør at den inneholder elementer fra flere bloggtyper.

Utseende bærer preg av at dette er kommersielle blogger, men de utrykker det på forskjellige måter. Gizmodo er utpreget kommersiell og gir seg ikke ut for å være noe annet. Newths blogg er mer subtilt kommersiell i at leseren må gå inn på lenker hvor man kan bestille forelesninger og forskningsartikler for å få den typen informasjon. Målgruppe for denne bloggtypen er de som har interesse for de ulike områdene bloggene omhandler.

4.3 Organisatorisk blogg

”(…) laget for intern-kommunikasjon for eksempel i studentmiljøer eller for medlemmer i ideelle organisasjoner, eller også for kommunikasjon fra slike organisasjoner til eksterne grupperinger.” (Leveraas, 2004)

Vi har sett på Blogg og bibliotek og Madam Mims blogg. Dette er fagrelaterte blogger som er rettet mot henholdsvis bibliotekfag og et studentmiljø innen medievitenskap. Begge avgrenser seg fagmessig og har linker til relaterte nettsteder.

Blogg og bibliotek er skrevet av flere forfattere, mens Madam Mims blogg er skrevet av en enkelt. På samme måte som Forfatterbloggen inneholder Madam Mims blogg også både poster av faglig og personlig karakter.

Madam Mims blogg er rettet mot et lite fagmiljø, nemlig medstudenter, mens Blogg og bibliotek har en nasjonal faglig målgruppe. Kommentarfunksjonen er spesielt viktig i organisatoriske blogger ettersom disse brukes som et faglig forum hvor meningsutveksling er sentralt.

4.4 Profesjonell blogg

”Det finnes faktisk de der ute som er betalt for å blogge. Dersom du er en god skribent og har god peiling på et spesielt område, og fortrinnsvis behersker engelsk , kan du kanskje skaffe deg et levebrød ved å selge deg og dine bloggetanker til et bloggnettverk, eller til andre som syns ditt budskap er verdt å betale for å få ut til almennheten.” (Leveraas, 2004)

Vi har sett på Dagbladets weblogg og Andedammen. Den førstnevnte er drevet av profesjonelle journalister som får betalt for jobben. Andedammens forfatter er profesjonell i det at hun jobber for Opera Software og er en medievant og dyktig skribent. Denne bloggen kaster i stor grad lys over fagfeltene Bibliotek og IT.

I likhet med de organisatoriske bloggene, gir spesielt Dagbladets weblogg mulighet til utveksling av kommentarer og tanker rundt aktuelle saker. Dagbladets weblogg kan ha som hensikt å gi økt oppmerksomhet til Dagbladets nettsted, og kan derfor være skrevet med kommersielle baktanker. I motsetning til Dagbladets weblogg som er rent profesjonell, inneholder Andedammen mange personlige poster som gjør at den grenser opp mot en personlig blogg. Språkbruken i bloggene bærer preg av at forfatterne er språkbevisste og vant til å henvende seg til en leser.

5. Nærliggende sjangere

Vi har plukket ut noen av de undersjangerne fra sakprosaen som vi mener blogg ligger nærmest opp til. Blogg er en hybridsjanger, det vil si at den inneholder trekk fra flere av hovedinndelingene innenfor sakprosaen, som for eksempel utgreiende og argumenterende, fortellende og skildrende kategorier (Grepstad,1998).

En av undersjangrene som vi finner er dagbøker som særlig personlige blogger har likhetstrekk med. De personlige bloggene kan på mange måter sies å være elektroniske dagbøker. Der innholdet i dagbøker er mer vendt innover, er den personlige bloggen preget av at forfatteren ikke bare skriver for seg selv, men også for et publikum. I denne typen blogger finner vi også trekk av aforismer, slik som vi viser i Ines infame innfall.

Når blogger åpner for kommentarer ligner de på nettbaserte diskusjonsfora. I mange blogger brukes kommentarfunksjonen til å diskutere og skape debatt. Dette er særlig viktig i de fagrettede bloggene. Det har blitt vanskelig å skille en blogg fra en hjemmeside, da grensen mellom de to sjangrene er flytende. Likevel er ofte en hjemmeside mer statisk fordi den blant annet oppdateres sjeldnere.

Mange personlige blogger har trekk fra essay og kåseri. Kåseriet er også blitt kalt salongversjonen av det personlige essayet. ”Dette var ein skriftsjanger for avisa som med tida er blitt omformet til ein munleg sjanger for framvisning av ordkunst og uhøgtidlege kommentarar.”(Grepstad, 1998) Bloggen står nærmest med en fot i den skriftlige og en i den muntlige tradisjonen.

6. Hvilke behov dekker sjangeren ?

Hvorfor er blogging blitt så populært? Hva er det som gjør at det hver dag opprettes ca 10 000 nye blogger(Bergersen, 2004)? Noen skriver fordi de vil opplyse, noen vil vise fram seg selv og familien, noen for å kommunisere med meningsfeller og venner, mens andre ønsker å selge et produkt. Felles for de fleste bloggere er skrivelysten. De har noe på hjertet som de vil fortelle til omverdenen (Kulturteori: blogging, 2005).

Blogging er et spennende fenomen, men hvor viktig er sjangeren? Røsten (2003) har sagt at blogging innebærer en radikal demokratisering av Internett. Gjennom gode publiseringsverktøy og effektive distribusjonssystemer i blogossfæren kan en habil skribent konkurrere på tilnærmet lik linje med store medieorganisasjoner. I Aftenpostens nettavis sier Anders Fagerjord, postdoktor ved UiO, at bloggene nok aldri vil true nyhetsjournalistikken, men at det er noe annet med kommentarjournalistikken. Han mener han leser mange flere gode kommentarer på bloggene enn han gjør i avisene. Problemet er å vite hva som er sant og hva som er oppspinn. Han har forsket på fenomenet og mener at bloggerne sitter på store ressurser som nyhetsformidlere (Kleve, 2004).

Bloggere skapte store overskifter da de avslørte at den amerikanske tv-kanalen CBS og den velrenommerte ankermannen Dan Rather lot seg lure av dårlig forfalskede dokumenter angående George W. Bush' militærtjeneste. CBS måtte beklage og Dan Rather gikk senere av som ankermann.

Noen blogger er også utgitt i bokform. En meget omdiskutert blogger, kjent som Salam Pax, fikk sin blogg utgitt i bokform i fjor. Hans blogg Where is Raed? fikk mye oppmerksomhet under Irak-krigen og Pax oppnådde nærmest kultstatus. Via bloggen ga han verden et innblikk i Irak før, under og etter krigen. Avisen The Guardian greide å oppspore forfatteren og han fikk da en fast spalte i avisen annen hver uke. Han har også samarbeid med The Guardian og Newsweek om et program som han fikk Royal Television Societys innovasjonspris for (Jones, 2005). Pax historie er et typisk eksempel på hvordan blogging dekker et behov for usensurert kommunikasjon i ett land der ytringsfriheten er begrenset.

7. Avslutning

I denne oppgaven har vi tatt for oss sjangeren blogg og sett på ulike trekk ved den. Utviklingen av de tradisjonelle sjangere har skjedd over lang tid, mens medier som Internett bidrar til at denne utviklingen nå akselerer. Internett har skapt en ny arena for skrivelystne, og gjort det mulig for flere å utrykke seg offentlig. Dette gjør bloggerne til en mangfoldig gruppe som omfatter både profesjonelle og amatører.

Vi mener at blogg er en spennende sjanger, fordi bruksmulighetene er omtrent uendelige. Vi tror at flere vil ta i bruk sjangeren som uttrykksform, særlig organisatorisk og kommersielt. Dette fordi organisatorisk blogg blant annet er et godt medium for internkommunikasjon i ei gruppe eller en organisasjon, mens kommersielle blogger reflekterer en økende tendens til kommersialiseringen i samfunnet generelt.

Denne oppgaven gir ingen utømmende oversikt over sjangeren, men vi tror at det vi har sett til nå bare er begynnelsen på en utrykksform som allerede har markert seg som viktig.

Litteraturliste

Andedammen [elektronisk ressurs]. – URL: http://andedam.org/index.php [lesedato 2005.04.12]

Bergersen, Jarle Dahl (2004) [elektronisk ressurs]. – URL: http://weblog.bergersen.net/jarle/arkiv/2004/04/
blogget_last_thursday_om_blogging.html [lesedato 2005.04.12]

Blogg og bibliotek [elektronisk ressurs]. – URL: http://bloggbib.net/ [lesedato 2005.04.12]

Dagbladets weblogg [elektronisk ressurs]. – URL: http://www.dagbladet.no/weblogg/ [lesedato 2005.04.12]

Forfatterbloggen [elektronisk ressurs]. – URL: http://newth.net/eirik/ [lesedato 2005.04.12]

Gizmodo [elektronisk ressurs]. – URL: http://www.gizmodo.com/ [lesedato 2005.04.12]

Grepstad, Ottar (1998). Sakprosaens linjer. – S. 77-182. - I: Tekstsamling til LoB 1 Litteratur i bruk 1: teksthistoriske linjer/redigert av Marit Grøtta. – Oslo : Høgskolen i Oslo : Avdeling for journalistikk, bibliotek- og informasjonsfag.

Herring, Scheidt … [et al.] (2003). Bridging the gap: a genre analysis of weblogs
[elektronisk ressurs]. – URL:
http://64.233.183.104/search?q=cache:3RyqE_rWgAYJ:www.ics.uci.edu/~jpd/classes/ics234cw04/
herring.pdf+bridging+the+gap:+a+genre+analysis+of+weblogs&hl=no
[lesedato 2005.04.12]

Ines infame innfall [elektronisk ressurs]. – URL: http://www.innfall.net/ [lesedato 2005.04.12]

Jones, Sam (2005) [elektronisk ressurs]. Television award for Baghdad Blogger. –
I: The Guardian [elektronisk ressurs]. – 2005.02.25. -
URL: http://www.guardian.co.uk/uk_news/story/0,,1425068,00.html
[lesedato 2005.04.12]

Kleve, Marie L. (2004). Bloggeren fra Bagdad. – I: Aftenposten [elektronisk ressurs]. – 2004.06.23. - URL: http://www.aftenposten.no/nyheter/nett/article815285.ece [lesedato 2005.04.12]

Kulturteori: blogging [elektronisk ressurs]. - (2005). - URL: http://www.orakel.ntnu.no/~havardda/jbi/kulturteori:blogging/
2005/01/25/blogging-definisjon/ [lesedato 2005.04.12]

Leveraas, Paal (2004). Fenomenet blogging [elektronisk ressurs]. - URL: http://www.leveraas.no/2004/09/fenomenet-blogging.html [lesedato 2005.04.12]

Madam Mims blogg [elektronisk ressurs]. – URL: http://berganblogg.blogspot.com/ [lesedato 2005.04.12]

My boyfriend is a twat [elektronisk ressurs]. – URL: http://users.pandora.be/quarsan/zoe/index.html [lesedato 2005.04.12]

Røsten, Rune (2003). Vi blogges. – I: Dagbladet [elektronisk ressurs]. – 2003.04.30. – URL: http://www.dagbladet.no/dinside/2003/04/30/367639.html [lesedato 2005.04.12]

Where is Raed? [elektronisk ressurs]. – URL: http://dear_raed.blogspot.com/
[lesedato 2005.04.12]